Статистик мэдээ

  Цөлжилтийн нэгдсэн үнэлгээний дүнгээр Төв аймгийн Архуст сумын нийт нутаг дэвсгэрийн 32,4-32,8 орчим хувь, Баяндэлгэр сумын 84-85 гаруй хувь, Мөнгөнморьт сумын 32,4-32,8 орчим хувь, Эрдэнэ сумын 2-31 гаруй хувь нь аль нэг хэмжээнд доройтлын үйл явцад өртсөн байна. Үүнээс нөхөн сэргээх, байгалийн аясаар сэргэн ургах чадавхийг зайлшгүй хүний оролцоотой хийх түвшинд хүрсэн буюу цөлжилт, газрын доройтлын нэн хүчтэй зэрэглэл бий болсон нутаг Архуст 1-4 хувь, Баяндэлгэр 24-37 хувь, Мөнгөнморьт 1 -4 хувь, Эрдэнэ суманд 2-3 хувийг тус тус эзэлж байна.

  2017-11-12 21:41:49

  Дэлгэрэнгүй >>

  Хүн ам 2016 оны жилийн эцэст хүн амын тоо суурин хүнээр тооцоход 2041 хүн болж 2015 оноос 45 хүнээр өсчээ. 2041 хүнтэйгээс 1111 нь эрэгтэй, 930 эмэгтэй,  хүйсийн харьцаа 100 эмэгтэйд 119 эрэгтэй ногдож байна.  Энэ  үзүүлэлт ерөнхийдээ тогтмол шинж чанартай байдаг байна. Сумын нийт хүн амын  42.7 хувь нь сумын төвд, 57.3 хувь нь хөдөө амьдардаг нь сумын эдийн засгийн үндсэн салбар нь мал аж ахуй  юм.  Нийт хүн амын  13.5  хувь буюу 277 ахмад настан  32.7 хувь буюу 667  хүүхэд  0-18 насны хүүхэд, 53.7  хувь буюу 1097 хөдөлмөрийн насны   эзэлдэг.

  2014-08-19 09:01:21

  Дэлгэрэнгүй >>