Статистик мэдээ

  image

  2020-05-16 14:02:51

  Дэлгэрэнгүй >>

  image

  2020-01-30 12:44:08

  Дэлгэрэнгүй >>

  Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын “Байшин Орон Сууцны тооллого 2019 оны 09-р сарын-25 аас 10-дугаар сарын-11 хүртэл зохион байгуулагдаж,Төрийн сангийн төлөөлөгч Б.Нарангэрэл, Багийн засаг дарга нартай хамтарч 1,2,3-р багийн айл өрхүүдээр явж тооллогыг асуулгын дагуу бөглүүлж ажиллаа. Явцын мэдээ http://srv.nso.mn/bost/bost4 сайтад шивж байршуулсан.Сумын хэмжээнд урьдчилсэн бүртгэлээр нийт 849 байшин гэр тоологдохоос тооллогоор нийт 900 байшин гэр тоологдсоноос БОСТ -1-1 ээр 484, БОСТ 1-2 оор 396, БОСТ 2-оор 20- сууцны тусдаа байшин, гэр, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшин барилга тоологдож 106 % - тай тооллогцын ажил явагдлаа.

  2019-11-10 17:03:11

  Дэлгэрэнгүй >>

  image

  Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Статистикийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 –ийн “в” хэсэг, 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2003 оны 224 дүгээр тогтоолын дагуу  Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Засаг даргын 2018 оны 12-р сарын 03 ны өдрийн  А/179 тоот захирамжаар 2018 оны 12-р сарын 7-ны өдрөөс 12-р сарын 17-ны дотор 7-н хэсэг гаргаж  Хүн амын бүртгэл, мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллогыг орон нутагт зохион байгууллаа. 

  2019-05-05 16:46:21

  Дэлгэрэнгүй >>

    "БРУЦЕЛЛЁЗЫН ТАНДАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ-2018"  улсын хэмжээнд зохион байгуулж буй ажлын хүрээнд Төв аймгийн Засаг даргын А/524 тоот захирамж, Аймгийн ХХААГ-ын даргын А/38 тоот тушаал, сумын Засаг даргын А/132 тоот захирамжийн  дагуу сумын хэмжээнд бүх хээлтүүлэгч мал /бух, хуц, ухна, буур/-аас бруцеллёзын  шинжилгээнд цусны дээж авахаар сумын МЭҮТ, Мал эмнэлэг, үржлийн нэгжүүд, багийн Засаг дарга нарын хамтарсан 2 ажлын хэсэг 2018.09.05-09-ны өдрүүдэд Байдлаг багийн нутаг болох Хонгорын ар, Хүүш ганга, Жамъянбулаг, Юдэг, Их гутай, Суварган, Салын дэнж, Бор толгой, Сөрдөг, Бургас гэх газарт намаржиж буй 33 малчин өрхөөр орж 18 бухны цус,  Жаргалант багийн нутаг Бумбат, Тэрэлжийн адаг, Тэрэлж, Шонтуурга, Чулуут, Соном, Бор хужир гэх газруудад  намаржиж буй 34 малчин өрхийн 29 бухнаас цусны дээжийг, мөн Байдлаг багт суурилж буй 118, Жаргалант багийн 150 богийн хээлтүүлэгч  бүгд 315 цусны дээжийг аймгийн Мал эмнэлгийн газрын лабораторид хүргүүлсэн.Үүнээс Жаргалант, Байдлаг багаас 2, 2 дээж нийт 4 дээж эерэг буюу өвчтэй гэсэн хариу ирүүлснийг хээлтүүлэгчдийн эзэн малчин буюу багийн Засаг дарга нар, харьяа мал эмнэлгийн нэгжүүдэд нь мэдэгдэж, үржилд ашиглахгүй, устгалд оруулах арга хэмжээ авсан.

  2018-11-08 16:14:52

  Дэлгэрэнгүй >>